İcra İflas

icra

  • Alacakların tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması,
  • Aleyhe başlatılan takiplerde hak ve menfaatlerin korunması için gerekli işlemlerin yapılması,
  • İtirazın iptali, itirazın  kaldırılması, menfi  tespit davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi,
  • İmzaya itiraz ve borca itiraz ve  istihkak davaları  gibi icra ve iflas hukukuna ilişkin  davalarda  alacaklı  ve  borçluların temsil edilmesi,
  • Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması,
  • İflas öncesi yeniden  yapılandırma   devresinde şirketlerin   /   bireylerin  alacakları  /  borçlarının  yeniden   yapılandırılması konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin yeniden yapılandırılması,  konkordato,  iflas ertelemesi,  iflas,  tasfiye ve  benzeri  işlemleri  için   danışmanlık ve temsil hizmetleri.