Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatları olarak Ankara içerisinde yasal hizmetler sunmaktayız. Davanız, en uygun uzmanlık ve savunuculuğa olanak tanıyan, yasaların gerektirdiği hassas alan üzerinde deneyimli ve odaklanmış bir avukat tarafından incelenmesi gereklidir.
Ankara’da haciz, icra ve Borçlar Hukuku alanlarında birçok  hukuk firmasından, topluluğumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için güvenilir bir icra avukatına ya da haciz gibi problemler için avukata ihtiyaç duyduğunuzda, birine başvurabilirsiniz.

Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatı işlem geçmişi nedeniyle iflas odaklı sözleşmeler, kira sözleşmelerinde değişiklikler, yeniden yapılandırma planları ve diğer işlem belgelerinin anlaşılması, müzakeresi ve hazırlanması konusunda oldukça tecrübeli avukatlar bulunmaktadır.. Ayrıca tarafların iflas işlemlerinden sonra fırsat ve ilişkilerinin nasıl olabileceğini öngörmelerine yardımcı olabilir. Çoğunlukla, yeni olasılık aralıkları açığa çıkaracak, ifşa edilebilecek ya da iflas edebilecek seçenekler var.

Ankara İcra Avukatları davalarınıza veya hukuki işlemlerinize en hızlı, pratik ve etkili çözümler üretebilecek öneriler sunar. Yılların verdiği tecrübe ve kazandığımız pratikle Şirketler Hukuku, İcra, Borçlar Hukuku, Ticari Hukuk alanlarına bağlı olarak bir şirketin kurulmasından feshine kadar olabilecek her alanda size danışmanlık eder. Ayrıca davalarda sizi büyük profesyonellikle temsil eder. Şirketlerin ortakları arasında oluşabilecek sorunlarda, farklı şirketlerle birleşme devralma, ticari sözleşme hazırlama konularında da Ankara İcra Avukatı size danışmanlık hizmeti verebilir.

Ankara İcra Avukatı olarak müvekkillerimize haciz, alacak, alacak tahsili, satış takibi gibi konularında danışmanlık ve gerekli diğer tüm hizmetleri vermekteyiz.

Ankara İcra Avukatı

Ankara’da yaşıyorsanız ve icra, haciz borç vb. konularda hukuki desteğe ihtiyacınız varsa profesyonel ve deneyimli hukuk firmamız size en hızlı, pratik ve işe yarar çözümleri sunacaktır. Ankara İcra Avukatı olarak Ankara’da alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış takibi, alacak takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, menfi tespit, tasarrufun iptali ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması ve takibinde ister şahıs isterse şirketlere hukuki temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ankara İcra Avukatı olarak sadece icra konusunda değil birbirine bağlantılı olduğu için haciz, Şirketler Hukuku, Ticari Hukuk ve Borçlar Hukuku konusunda ağırlıklı olarak çalışmaktayız. Bu da firmamızın icra, iflas ve borç gibi hukuki konularda daha deneyimli olmasını sağlamıştır.

Ticari hayat özellikle günümüzde karmaşık bir yapıya sahiptir. Alacakların tahsili, satış sonrası yaşanabilecek aksaklıklar veya şirketlerin ekonomik güçlük yaşayarak iflas talebi istemesi gibi birçok hukuki desteğe ihtiyaçları olabilir. Ankara İcra Avukatı hukuki danışmanlık yapmanın yanısıra hukuki sorunların çözümü için açılacak davanın başvurusunu yapar ve tüm hukuki süreci dikkatle takip eder.

İcra Hukuku Ankara

İnsanlar sadece iş için değil kişisel ihtiyaçları veya çeşitli sebeplerden dolayı da alacak veya borç ilişkisi içerisine girebiliyor. Bunun sonucunda borç alan kişi her zaman borcunu ödeyemeyebiliyor veya bilerek ödemiyor. Madur olan alacaklı hakkını aramak için Ankara İcra Avukatı ile iletişime geçerek hukuki yollara başvurabilir.

İcra ve İflas Hukuku alacaklıların ve borçluların arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Alacaklarını zamanında alamayan kişiler bu sayede borçlulara karşı hukuki açıdan haklarını arayabilirler. Ankara İcra Avukatı, İcra Hukuku ile alacaklı kişinin isteği üzerine borcunu ödemeyen kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, devlet zoruyla el konulmasına, bunların satılarak paraya çevrilmesi yoluyla ele geçen paranın alacaklıya verilmesini sağlar.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu içerisinde İcra İflas Hukuku ile ilgili tüm hükümler yer almaktadır. İcra ve iflasın takip yolları, süreleri ve işletilecek prosedürler düzenlenmiştir.

Ankara İcra Avukatı Hizmeti

Ankara’da yaşayanlar ticari bir ilişki sonucu veya bireysel ilişkiler sonucunda borç verirse ve borcun geri alınmasında sorunlar yaşanırsa Ankara İcra Avukatı ile iletişime geçerek hukuki hakları konusunda öncelikle danışmanlık hizmeti alabilirler. Alacaklı danışmanlık hizmeti sonunda haklarını öğrenir ve eğer isterse verdiği borcu geri almak için gerekli yasal süreci Ankara İcra Avukatı ile başlatabilir. İnsanın belki de yıllardır biriktirdiği parayı birine vermesi ve bu parayı geri alamaması büyük strese, üzüntüye yol açabilir. Ne yapacağınızı bilememek çok normal. Ancak deneyimli ve profesyonel bir Ankara İcra Avukatı sizin için borcunuzu tahsil edebilir.

Aynı şey şirket içinde geçerlidir. Müşteriniz sizden bir hizmet alır ve paranın yarısını öder, diğer yarısını ödeyeceğini söylemesine rağmen aylar geçer ve ödemez. Ankara İcra Avukatı şirketler için de alacak davalarını takip eder ve sizin için alacaklarınızı tahsil eder.

Bir Ankara İcra Avukatı tutmadığınız sürece borçlu kişi sizi oyalamaya devam edecektir ve yasal yollara başvurmadan paranızı geri almanız çok zor olacaktır. Ankara İcra Avukatı öncelikle borçlu kişinin mal varlığını belirlemelidir.

Ankara İcra Avukatı Önemi

Neden alacaklı olduğunu parayı almak için veya icra davaları için bir avukat tutmalısınız? Her davada farklı bir bakış açısı, ufak bir detay tüm davanın seyrini değiştirebilir. İyi bir Ankara İcra Avukatı süreçte en ufak detayları bile değerlendirebilir. Tüm değerlendirmelerin sonucunda sizin için doğru yolu bulabilir ve de dava sürecinde bu şekilde bir inceleme yapabilir.

İcra Hukuku Kapsamında Ortaya Çıkan İhtilaflar

Borçlu olan kişi borcunu zamanında ödemezse veya hiç ödemeyeceğini söylerse alacaklı olan kişinin başvurmasıyla Ankara İcra Avukatı gerekli hukuki işlemleri başlatır. İcra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilerek alacağın İcra ve İflas Kanunu kapsamında tahsil edilir.

İcra davalarında iki tür icra vardır:

 1. Mahkeme kararının icrası (İlamlı icra takibi)
 2. Mahkeme kararı ile hüküm altına alınmayan alacakların takibi (İlamsız icra takibi)

İlamsız icra takipleri alacaklı ile borçlu arasında alacağı ispatlayan herhangi bir yazılı belge olup olmamasına göre de türlere ayrılır. Alacaklı ile borçlu arasında herhangi bir yazılı belge olmaması halinde de alacağın takibi mümkündür ve bu halde genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi uygulanır.

Ankara İcra Avukatı İflas Yolu ile Takip

Bir borçlu hakkında iflas kararı verilmişse ona ait olan taşınır taşınmaz tüm mal varlığı ve haklar icra yoluyla paraya çevrilir ve alacaklılara paraları bu yolla geri verilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘na göre iflas yolu ile takip tacir sayılanlar veya özel kanunlara göre iflasa tabi bulunduklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılabilmektedir.

İflas yoluyla takip 3’e ayrılır:
 1. İflas yoluyla adli takip
 2. Kambiyo senetlerine dayalı iflas yoluyla takip (çek, poliçe…)
 3. Doğrudan iflas

Ankara İcra Avukatı olarak başlıca hizmet verdiğimiz dava çeşitleri şunlardır. Daha fazlası veya ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • İcra Ceza davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İhtiyati haciz davası
 • İflasın Ertelenmesi Davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İflas davaları
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Borçlu vekilliği

Ankara İcra Avukatlarının başlıca danışmanlık hizmeti verdiği alanlar;

 • İcra ihalelerine katılma
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
 • İflasın ertelenmesi uygulamasının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İyileştirme projesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 • Şirketi borçtan kurtarma faaliyeti
 • Büromuzda, telefonla yahut e-mail yoluyla yazılı olarak ücretli hukuki danışmanlık hizmeti
Ankara İcra Avukatı ile İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklı olan bireyin alacaklı olduğu parayı tahsil etmesi için icra takibi başlatması gerekir. Ankara İcra Avukatı borcun kaynağına göre uygun bir takip yolu seçer ve icra takibine buna göre devam edilir. Örneğin borcun kaynağı çek, bono, poliçe gibi kambiyo senetlerine bağlıysa icra takibi kambiyo senetlerine özgü icra yoluyla başlatılır.

Benzer Yazılarımız

Müddetname
Müddetname (Nedir Detaylı Anlatım) Müddetname son zamanlarda cezaevlerinde bulunan mahkuml...
İşçi Davaları Avukatı
İşçi Davaları Avukatı Ankara işçi davaları avukatı ile çalışmak bir işçi için h...
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması
Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması (İş Yeri Açması) Yabancıların Türkiye...
Ankara Avukat
Ankara Avukat ve Avukatları Ankara Avukat hizmeti için Ankarada bulunan hukuk bürolarından...
Ankara İş Hukuku Avukatları
Ankara İş Hukuku Avukatları bireysel olarak kendilerinin ofislerinde hizmet verebildikleri ...
Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı
Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Tapu İptal Ve Tescil Davas...
Ankara Mal Paylaşımı Avukatı
Ankara Mal Paylaşımı Avukatı (Av.Volkan Gözüyukarı) Ankara Mal Paylaşımı Avukatı &#...
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası
Kadrosuzluktan Terfi Etmez Kararının İptali Davası Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Volkan...