Mirasın Reddi

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Mirasın reddi (Reddi Miras) bir kişinin yasal olarak kendisine miras olarak kalan mal veya hakları kabul etmeyi reddetmesi anlamına gelir. Miras bırakan kişinin vefatından sonra, mirasçılar mirası kabul edebilir veya reddedebilirler. Mirası reddetme kararı, mirasçının kişisel veya finansal nedenlere dayalı bir tercihi olabilir.

Mirasın reddi, kişinin mirası kabul etmeyerek miras borçlarından kaçınma amacı taşıyabileceği gibi, mirası reddeden kişi miras bırakanın borçlarından sorumlu olmayacaktır. Ancak, mirası reddeden kişi, mirasçı sıfatını da kaybeder ve mirastan pay alamaz.

Mirasın reddi yasal prosedürlere ve sürelere tabi olabilir. Mirasın reddi konusunda yasal danışmanlık almak, ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir, çünkü mirası reddetme işlemi ülkeye ve yasalara göre değişebilir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçılar miras bırakanın ölümü ile birlikte mirası bir bütün olarak kazanırlar. Külli halefiyet ilkesi gereğince mirasbırakanın ölümü ile birlikte mirasçılar miras üzerinde hak sahibi olurlar. Bir diğer ifadeyle miras bırakanın ölümü ile birlikte, miras bırakanın alacakları ve borçlarından mirasçılar sorumlu olmaktadır. Bu sorumluluktan mirasçıların kurtulabilmesi açısından kanunda mirasın reddi kurumu düzenlenmiştir.

Mirasın Reddi (Gerçek)

Miras bırakanın mirasını kendi iradesiyle mirasçıların reddetmesi durumunda mirasın gerçek reddi ortaya çıkmaktadır.  Mirası reddeden mirasçı mirasbırakanın borçlarından sorumlu olmayacaktır. Ancak mirasçının mirası reddetmesi durumunda artık mirasbırakanın alacaklarında ve malvarlığında hak iddia etmesi de mümkün olmayacaktır. Mirasın reddinin sonuç doğurabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Bu noktada bir avukattan yardım alınması hak kaybına uğramamak açısından önem arz etmektedir. Aksi takdirde telafisi imkansız sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu mirasın reddi için birtakım koşullar öngörmektedir. Bu koşullar yerine getirilmediği takdirde mirasın reddedilmesi hüküm doğurmayacaktır. Öncelikle mirasın reddinin kayıtsız ve şartsız olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca mirasın reddi için kanunun öngördüğü 3 aylık hak düşürücü bulunmakta olup bu süre içerisinde mirasın reddedilmesi gerekmektedir. Yasal süresi içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Mirasın Reddi (Reddi Miras)

Mirasın Reddi (Nasıl Yapılır)

Mirasın reddi için herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Mirasın reddi yazılı yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilmektedir. Mirasın reddi için mahkemeye başvurulduğunda mirasçılık belgesinin de bulunması önem arz etmektedir.

Mirasın Reddi için Nereye Başvurulur?

Mirasın reddi için görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Mirasın reddinin noterde yapılabilmesi mümkün değildir.

Miras Reddedildikten Sonra Geri Dönmek Mümkün müdür?

Mirasın reddi bozucu yenilik doğuran haklardandır. Mirasçı tarafından miras reddedildiği takdirde bu red beyanından dönmek mümkün değildir.

Mirasın Hükmen Reddi Davası

Mirasın hükmen reddi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun m. 605/II’de düzenlemiştir. Bazı durumlarda mirasbırakanın ölümü zamanında borçları alacaklarını karşılamaya yetmeyebilir. Bu durum mirasın mirasçılara geçmesi halinde mirasçılar açısından önemli bir sorumluluk getirecek, mirasbırakanın borçlarını ödemek durumunda kalabileceklerdir. Bu durumun önlemek amacıyla kanun koyucu tarafından mevzuatta buna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Mirasbırakanın ölümü anında ödemeden aczi açık veya resmi olarak tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılmaktadır.

Mirasın hükmen reddi için kanun koyucu tarafından herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu durumun tespiti ve mirasın hükmen reddedilmesi için ise dava açmak gerekmektedir. Bu aşamada da avukata danışmak faydalı olacaktır. Mirasın hükmen reddinin işlerlik kazanabilmesi için terekenin borca batık olması gerekmektedir.

Mirasın Reddini İptali Davası

Bazı durumlarda mirasçı borçlarından kurtulmak amacıyla mirası reddedebilmektedir. Bu durumda ise mirasçının alacaklıları zarara uğramakta ve alacaklarına kavuşma imkanlarını kaybedebilmektedir. Kanun koyucu tarafından bu durumun önüne geçebilmek için mirasın reddinin iptali kurumunu düzenlenmiştir. Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.

Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir. Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir. Bu davanın açılabilmesi için mirasçının alacaklılarına zarar verme kastının bulunması gerekmektedir.

Aranan bir diğer şart ise mirasçının malvarlığının borçlarını karşılamayacak düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca mirasçının mirasın reddini yaparken alacaklılarına teminat vermemiş olması bu davanın açılabilmesi aranan bir diğer şarttır. Bu davanın açılabilmesi için hak düşürücü sürenin geçmemiş olması gerekmektedir. Mirasın reddi’nin iptali davasının açılabilmesi için 6 aylık süre öngörülmüştür. Bu süre içerisinde davanın açılması gerekmektedir.

Reddi Mirasta Miras Kime Kalır?

Bir kişi mirası reddettiğinde, bu miras genellikle reddeden kişinin mirasçıları olan diğer kişilere veya yasalar tarafından belirlenen diğer mirasçılara geçer. Mirası reddeden kişinin sahip olduğu pay veya haklar, diğer mirasçılara dağıtılabilir.

Mirasın reddi durumunda, önceki mirasçının hakları ve payı ortadan kalkar. Daha sonra, yasalar veya mirasçının vasiyeti (varsa) doğrultusunda miras, genellikle mirasçılar arasında mirasçı paylarına göre dağıtılır. Yasalar, bir kişi mirası reddettiğinde mirası kimin alacağını belirleyebilir.

Mirasın reddi sonrasında mirasın nasıl dağıtılacağı, ülkenin yasalarına, mirasçıların derecelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, mirası reddeden kişinin ailesi veya mirasçıları, bir hukuk danışmanına başvurarak durumu daha ayrıntılı bir şekilde anlamalı ve yasal prosedürleri takip etmelidir.

3 Ay İçinde Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

Mirası reddetmek isteyen bir kişi, genellikle miras bırakanın ölümünden sonraki belirli bir süre içinde (örneğin, 3 ay gibi) reddi yapmalıdır. Bu süre ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Eğer bu belirli süre içinde mirası reddetme işlemi yapılmazsa, genellikle mirası kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani mirasçı olarak, mirası kabul etmiş sayılabilir ve mirasın borçlarından ve yükümlülüklerinden sorumlu olabilirsiniz. Bu nedenle, mirası reddetmeye karar verdiyseniz ve belirlenen süre içinde bu işlemi gerçekleştirmeniz önemlidir.

Kimler Reddi Miras Yapamaz

Mirasın reddi, genellikle mirasçılara bırakılan bir seçenektir, ancak bu süreç de yasal sınırlamalara tabidir. Genellikle, mirası reddetme hakkına sahip olmayan bazı durumlar ve kişiler bulunabilir:

  1. Zorunlu Pay Mirasçıları: Bazı ülkelerde, mirasın belirli bir yüzdesi veya kısmı “zorunlu pay mirasçıları” adı verilen belirli kişilere ayrılmıştır. Bu kişiler genellikle evlatlar veya eş gibi yakın akrabalardır. Zorunlu pay mirasçıları, mirası reddedemez ve hakları otomatik olarak korunur.
  2. Mirastan Feragat Etmiş Olma Durumu: Kişi, daha önceki bir dönemde veya bir vasiyetname ile mirastan feragat etmişse, bu durumda mirası reddetme hakkına sahip olmayabilir.
  3. Belirli Koşulların Varlığı: Bazı ülkelerde, mirası reddetmek için belirli koşulların varlığı gerekebilir. Örneğin, mirasçının akıl sağlığının yerinde olmadığının kanıtlanması gibi.
  4. Mirası Kabul Etme İşleminin Başlamış Olması: Mirasçı, mirası kabul etme işlemini başlatmışsa, genellikle daha sonra mirası reddetme hakkına sahip olmaz.
  5. Belirli Durumlar İçin Süre Sınırlamaları: Birçok ülkede, mirası reddetme işlemi için belirli bir süre sınırlaması bulunur. Eğer bu süre içinde reddi miras işlemi yapılmazsa, mirası otomatik olarak kabul etmiş sayılabilirsiniz.
  6. Özel Durumlar: Hukuk sistemine ve yasalara bağlı olarak, diğer özel durumlar da mirası reddetme hakkını etkileyebilir. Örneğin, iflas durumu gibi diyebiliriz.

Reddi Miras Tapuya İşlenir Mi?

Ülkemizde mirası reddetme işlemi tapuya işlenmez. Mirası reddetme işlemi, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerine göre gerçekleştirilir ve mahkemeye başvurma gerektirmez. Mirası reddetme işlemi noter aracılığıyla yapılabileceği gibi, resmi bir belge düzenlenmesine de gerek yoktur.

Türkiye’de mirası reddetmek isteyen kişinin, miras bırakanın vefatından itibaren altı ay içinde bir sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddetme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Mirası reddetmek isteyen kişinin mahkemeye başvurması, bir dilekçe ile yapılır ve belirtilen süre içerisinde bu başvurunun yapılması gerekmektedir.

Miras reddi işlemi gerçekleştiğinde, miras reddedilen kişi mirasçı sıfatını kaybeder ve miras borçlarından sorumlu olmaz. Mirası reddeden kişinin mirasçıları, mirasın paylaşımı konusunda yasal düzenlemelere göre hareket ederler.

Önemli:

Buradaki bilgiler genel bilgilendirme amacı ile yazılmıştır. Bu makalede yazılan bilgileri emsal olarak değerlendirmeyiniz. En güncel bilgi için alanında uzman bir avukattan destek almanız önemlidir. 

Benzer Yazılarımız

En İyi Boşanma Avukatı
En İyi Boşanma Avukatı Ankara‘da ayrılık kararı alan ya da almak üzere olan kişi...
Boşanma ve Velayet
Boşanma ve Velayet Boşanmada Velayete Karar Verilirken Nelere Dikkat Edilir?  Boşanma ve V...
Koranavirüs İşci Hakları
Koranavirüs Ve Çalışma Hayatı Salgın sebebiyle (Koranavirüs- Covid-19) İşci ve İşve...
Tam Yargı Davası Avukatı
Tam Yargı Davası Avukatı Tam Yargı Davası Avukatı, idarenin hukuka aykırı işlemleri v...
Vatandaşlıktan Çıkanların Emekli Maaşı Alma Hakları
Vatandaşlıktan Çıkanların Emekli Maaşı Alma Hakları Türk vatandaşlığından çıkma...
Ankara EPDK Avukatı
Ankara EPDK Avukatı (Av.Volkan Gözüyukarı) Ankara EPDK Avukatı olarak doğal gaz, elektri...
Ankara Ceza Davaları Avukatı
Ankara Ceza Davaları Avukatı Ankara Ceza Davaları Avukatı sizlerin haklarını hukuk çer...
İş Mahkemesi Avukat Ücretini Kim Öder
İş Mahkemesi Avukat Ücretini Kim Öder? İş hukuku uyuşmazlıklarının çözümlendiği ...