İşci Hakları

İşçi Hakları

İşçi Hakları işçilerin iş hayatında veya işten ayrıldıktan, çıkarıldıktan sonra sahip olduğu kanuni hakları ifade etmektedir. İşçi hakları işçinin iş akdinin sona ermesinin ardından maddi yönden korunmasını sağlar. Ankara İşci Avukatı ya da Avukatları tüm süreçler de sizlerin hukuki olarak yardımcınız olacaklardır.
En önemli işçi hakları arasında;
-İhbar tazminatı, Sosyal sigorta, Kıdem tazminatı, maaş, Fazla mesai ücreti, Yıllık ücretli izin, Hafta tatili, Resmi tatil ve bayram tatilleri, Maddi ve manevi zararların tanzimi, İşe iade hakkı gibi haklar bulunur. 4857 sayılı iş kanununda işçinin hakları düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır.

İşci Hakları (Fazla çalışma ücreti)

Başlıklar halinde yasak haklarınızı iletelim.

1- Fazla Mesai

1-MADDE 41. – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

İşci Hakları

İşci Hakları

2-Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

2-MADDE 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

Hafta tatili ücreti

MADDE 46 – Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam
olarak ödenir.

Yıllık İzin Ücreti

MADDE 57 – İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

Sigorta Primleri

MADDE 61. – Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.

Kıdem tazminatı; İşcinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması gerekmektedir. Kıdem tazminatı en önemli işçi haklarından birisidi, özellikle günümüz şartlarında işveren tarafından işçinin hakları gerektiği gibi yerine getirilmiyorken. Kanun işçinin haklarını gayet ayrıntılı ,açık ve işçinin lehine olabilecek şeklinde düzenlemiştir. Kıdem tazminatı haksız bir sebeple işten çıkarılan veya haklı bir sebeple işinden ayrılan işçinin işverenden alacağı paradır. Burada işverenin işçiyi işten çıkarabileceği haklı sebepler olarak, genel ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı davranmaktır.

İhbar Tazminatı– Madde 17’ye göre, işçiye işi bırakmadan belli bir süre önce , işverene de işçiyi işten çıkartmadan belli bir süre önce haber vermesi gerekmektedir.Buna uyulmadığı takdirde karşı taraf zarara uğratılmış sayılır ve ihbar tazminatı hakkı doğar. İşçinin hakları arasında iş arama hakkı da bulunmaktadır. işçiyi işten çıkaran işveren işçiye iş arama izni vermek zorundadır. Bu iş arama izni iş saatleri içerisinde olur ve herhangi bir ücret kesintisi yapılmaz. Ara dinlenmesi: İşçiye gün içerisinde dinlenmesi için süre tanınması da işçi hakları arasındadır.

İşe İade Hakkı

Haklı bir sebep olmadan işten çıkarılan işçi işe geri alınması talebiyle dava açabilir.Mahkeme durumu değerlendirdikten sonra kararını verir ve işçiyi haklı bulursa işçinin yeniden işe alınmasını sağlar. Aksi durumunda işçinin zararını ortadan kaldıracak bir miktar paranın da ödenmesine karar verebilir
SONUÇ: İşçi Hakları kanunlarda, ve yerel içtihatlarda sıkı bir şekilde koruma altına alınmıştır. İşçi hakları işçinin işe devam ettiği süre içerinde faydalandığı haklardır ve aynı zamanda işçinin işten ayrılmasından sonra doğan haklardır.

Benzer Yazılarımız

Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası
Evi Terk Nedeni İle Boşanma Davası Boşanma davlarında tarafların en çok sorduğu ve biz...
Asliye Ceza Avukatı
Asliye Ceza Avukatı (Ankara) Hukuk alanının belkide en yoğun dalı Ceza Davaları alanıd...
İthalatta Gözetim Uygulaması
İthalatta Gözetim Uygulaması İthalatta Gözetim Uygulaması Nedir? Bir ülkenin ithalatın...
Ankara Ticaret Avukatı
Ankara Ticaret Avukatı (Av. Volkan Gözüyukarı) Ticaret dünyası, karmaşık mevzuatlar, s...
Çankaya Hukuk Bürosu
Hukuki sorularınıza yanıt bulmak ve mahkeme süreçleri hakkında destek almak istiyorsanı...
Marka Hakkına Tecavüz Davası
Marka Hakkına Tecavüz Davası (Av. Volkan Gözüyukarı) Marka Hakkına Tecavüz Davası bi...
Site Yönetimi Avukatı
Ankara Site Yönetimi Avukatı, modern kentleşme ile birlikte insanların toplu yaşamaları ...
Neden Tecrübeli Avukat
Neden Tecrübeli Avukat? Davasını en iyi savunacak birini arayan kişiye Neden Tecrübeli Av...