Ankara İş Hukuku Davaları

Ankara İş Hukuku Davaları Avukatı

Ankara İş Hukuku Davaları Avukatı ya da Avukatları ile iletişime geçtiğinizde, sizlerin mağdur olmaması için hukuki açıdan ne gerekiyorsa yerine getireceklerdir. Kendinizi net bir şekilde ifade edemiyorsanız sizlere yol gösterecek Ankara İşci Avukatları, hakkınızı aramak için yoğun çaba göstereceklerdir.

Ankara’da yaşıyorsanız ve hukuki desteğe ihtiyacınız varsa İş Hukuku kapsamında İşçi olarak hukuki danışmanlık ve süreç içerisinde atılması gereken tüm adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz.

İş Hukuku Alanında Uzman Avukatlar;  Ankara iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti verebilirler.  İş Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Şirket Hukuku, Ticari Hukuk ve daha fazlası hakkında bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için Ankara’da ki avukatları arayabilirsiniz.

Ankara İş Hukuku Davaları

Ankara İş Hukuku Davaları

Ankara İş Hukuku Davaları Avukatları

Ankara’da iş hukuk alanında dava türlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir. Avukatlarla iletişime geçerek daha fazlası hakkında bilgi alabilirsiniz:

İş kazası hukuku konusunu ele aldığımız yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İş Hukuku Davalarında Neler Ele Alınır?

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

Ankara İş Hukuku Davaları Avukatı; alanında kıdem tazminat alacağı davalarında tecrübeli avukatlardır. İşçi işyerinden herhangi bir sebepten dolayı ayrılabilir. işveren iş kanunu gereği işçiye tazminat ödemek zorundadır.  Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. İşçinin kıdem tazminatı hakkı kazanabilmesi için aynı işyerinde bir yılını doldurmuş olması gerekir. İş hukuk alanında avukat bu gibi konulara uzman olmalıdır.

 İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI

İşçinin haklarından biri de ihbar tazminatı alacağıdır. İhbar tazminatı: “Süresi belli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanunu’nun 13. maddesine uyulmadan sona erdirilmesi halinde işçi işini bırakırsa işveren işçiye tazminat ödemek zorundadır”.  Ankara İşci Avukatı olarak işçinin isteği doğrultusunda ihbar tazminat davası açabilir.

HİZMET TESPİTİ DAVASI

İşçilerin bazen sigorta bildirimi yapılmayabiliyor. Sigortasız geçen sürelerini sigortalı hale getirebilmek için görevli ve yetkili İş Mahkemelerinde, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla açtıkları davalara hizmet tespit davası denir.

Bu davanın açılması için gerekli 3 şart vardır:

  1. Dava 5 yıl içinde açılmalıdır.
  2. Sigortasız çalışma söz konusu olmalıdır.
  3.  Çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca saptanmamış olması,

    İŞE İADE DAVASI

    Bir işçi geçerli bir sebep bulunmadan veya sebep gösterilmeden işten çıkarılamaz. 4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinde bu açıkça belirtilmiştir. Bu kanunla iş ilişkisi sürekliliği ve istikrarı sağlanmak hedeflenmiştir.  Aynı İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21, 22 ve 29. maddeleri ile işverenin bireysel ve toplu işçi çıkarması halleri sınırlandırılmış ve kurallara bağlanmıştır. Ayrıca İş Kanunu madde 116 uyarınca, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri, 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na kıyas yoluyla uygulanacaktır. İş hukuk alanında uzman avukat olarak sizin için dava açabilir ve davayı takip edebilir. Gerekli delilleri toplayabilir.

İşe İade İçin Ne Zamana Kadar Dava Açılabilir?

İş sözleşmesi feshedilen işçi geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade davası açmalıdır.

İşe İade Davası neden önemlidir? 

Hiçbir sebep gösterilmeden işveren tarafından feshedilen işçi açmış olduğu işe iade davasını kazanırsa geçersiz sayılan fesih nedeniyle, boşta geçen süreye ilişkin ücretini ve diğer haklarını talep etme hakkına sahip olur. Dava sonuçlandıktan bir ay içinde işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. İşveren bu süre içinde işçiyi işe başlatmazsa mahkeme tarafından belirlenen tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

İş Hukukuna bağlı olarak açılan davalarından bazıları da şunlardır: Ücret, fazla mesai, senelik izin, hafta tatili, bayram tatili alacaklarına ilişkin davalar.

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

İşçilerin iş sözleşmesinin, işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiğinde , işveren işçiye bildirim (ihbar) süresinin üç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Örneğin işveren işçisi sadece kendi aleyhinde tanıklık etti diye işçiyi işten çıkarırsa bu kötü niyetli bir işten çıkarmadır ve kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İşci bu süreçte mağduriyetinin ortaya çıkarılması ve haklılığının belgelenmesi için Ankara İşci Davaları Avukatı  ya da bir hukuk bürosuyla irtibata geçmelidir.

ÇALIŞMA BELGESİ TAZMİNATI

Bir işçi işten ayrıldığı takdirde işveren tarafından kendisine çalışma belgesi verilmesi gerekir. Bu belge için işten ayrılmanın ne şekilde olduğu, nedeni önemli değildir. İşçi istifa da etse işten de çıkarılsa çalışma belgesi mutlaka verilmelidir. Bu belgede çalışmanın çeşidi, süresi gibi bilgiler yer almalıdır. Çalışma belgesini düzenleyen İş Kanunu’nun 28. maddesine göre, çalışma belgesinin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren, eski işverenden tazminat isteyebilir.

SENDİKAL TAZMİNAT 

İşçilerin sahip olduğu haklardan biri de sendikal tazminat hakkıdır. 6536 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. maddesine göre işveren sendika üyesi olan işçilerle olmayan işçiler veya farklı sendikalara üye olanlar arasında ayrım yapamaz. Buna aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedileceği belirtilmiş ve belirtilen hal ve durumlar nedeniyle işçinin İş Mahkemesine dava açması ve haklılığının ortaya çıkması halinde, mahkeme işverenin işçiye bir yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere tazminat ödemesine karar verir ki bu tazminata sendikal tazminat denir.

İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları:

İş kazası nedeniyle iki türlü tazminat davası açılabilir. Maddi ve manevi olarak açılabilen tazminat davalarını şu şekilde açıklayabiliriz. Bu bilgileri alanında Uzman İşci Davaları Avukatı ile iletişime geçereke alabilirsiniz ayrıca.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası:

Bir işçi iş kazası geçirdiğinde ruhen ve bedenen zarara uğrayabilir. Bu zararı gidermek üzere Türk Borçlar Kanunu gereğince işçinin dava açma hakkı doğar. İş kazası geçiren işçi cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir. Eğer kaza sonucunda ölüm veya bedensel zarar oluşursa işçi veya işçinin ailesi bazı giderlerinin karşılanmasını talep edebilir.

Şu bir gerçek ki işçi hayatı boyunca çalışamayacak duruma geldiyse, iş gücü kaybına uğradıysa bağlanan aylık her ne kadar zararı karşılasa da işçinin çalışamamasından kaynaklı yaşayacağı maddi ve manevi zararın tamamını kapatması mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda işçinin çalışma gücü azalmışsa veya tamamen ortadan kalkmışsa alınacak raporlar ve toplanan deliller doğrultusunda zararın giderilmesi sağlanmalıdır. Burada ihmal edilmemesi gereken en önemli husus kazanın oluştuğu andan itibaren tüm delillerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlamak olacaktır. Bu yüzden avukat seçiminde özenle dikkat edilmelidir. Seçilen avukat tüm delilleri tek tek toplamalı ve davayı ciddiye almalıdır.

İş Kazası Nediyle Manevi Tazminat Davası

İş kazaları sonucunda işçinin bedensel zarar görmesi sonucunda tazminat alabileceğini yukarıda belirtmiştik. Kaza sonucunda zarar gören işçinin ailesinde yaşanan şok ve psikolojik sorunlara maruz kalan işçinin ailesi bu yüzden tedavi görmek zorunda kalabilir. Böyle bir durumda Borçlar Kanunu 47. maddesi gereğince manevi tazminat davası işçi tarafından açılabilir.

İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 

İş kazası işçinin ölümüyle sonuçlanmışsa ailenin isteği üzerine destek yoksun kalma davası açabilir. Nitekim bu tür tazminatın doğası gereği, iş kazası veya meslek hastalığı neticesinde bir ölüm meydana gelmeli, ölen işçinin yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmaları gerekmektedir.

İşçi iş kazası sonucunda öldüğünde ailesi bakıma muhtaç şekilde kalabilir, desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu şartlarda işçinin ailesi kendisine başvuru yaptığı takdirde aile için dava açabilir. Tazminat talep eden ailenin gerçekten ölen işçi yaşarken onun bakımına ihtiyacı olan kişiler olmalıdır.

 Tazminat Davalarında Zaman Aşımı

İş kazası gerçekleştiği günden itibaren 10 yıldır. İş kazası neticesinde yaralanma (maluliyet) veya ölüm olması arasında genel zamanaşımı bakımından herhangi bir fark yoktur.

İş hukuk konusunda ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Avukatın Tazminat Davasındaki Önemi

Bir iş kazası gerçekleştiğinde işverenlerin hepsi işçisine karşı anlayışlı olmayabiliyor ve işçinin hakkını vermemeye çalışabiliyor. Olayın gerçekleşmesinden hemen sonra delillerin dikkatlice toplanması gerekir. Bir kaza olduğun işçi veya yakınları bu yüzden en kısa sürede alanında İşci Davaları alanında deneyimli Avukat tutmalıdır. Bu tarz davalarında delil ve şahitlerin dinlenmesi çok önemlidir. Kendinizi güvende hissetmek için Ankara İş Hukuku Davaları ile ilgilenen bir avukattan destek istemelisiniz.

İş Hukuku

4857 sayılı İş Kanunu’nda İş Hukuku ile düzenlemeler yapılmıştır. İşçi bu kanunun 2. maddesinde ” bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi” olarak tanımlanmıştır.

Bir kişinin kanunlara göre işçi sayılabilmesi için iş sözleşmesi olması gerekir. Spor, çıraklar, ev hizmetleri gibi istisnai durumlar mevcuttur.  Bunun dışında kanunumuzda fikri çalışma- bedeni çalışma gibi hiçbir ayrım yapılmamıştır. Sanayi sektöründe, ticaret sektöründe, hizmet sektöründe veya kamu sektöründe çalışıp çalışmadığı fark etmeksizin, bir iş sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışan herkes işçi olarak kabul edilmektedir.

İş hukuku konusunda ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

İşveren Nedir?

İşçi çalıştıran gerçek kişiler, kurum veya kuruluşlar işveren sayılır. Gerçek bir kişi işveren olabilir bunun yanında bir sendika, belediye, üniversite, dernek gibi tüzel kişiler de işveren olarak kabul edilir.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş Kanunu’na göre  “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.”

İşçinin çalışmayı bunun karşılığında da işverenin ona ücret ödemesini kabul ettiği sözleşmelere iş sözleşmesi denir.

Benzer Yazılarımız

Kiracı Ev Sahibi Davaları
Kiracı Ev Sahibi Davaları Son zamanlarda, kiracı ve ev sahibi (mülk sahibi) arasında kira...
Ankara İşci Avukatı
Ankara İşci Avukatı – Hukuk Bürosu Ankara İşci Avukatı neler yapar? Sizleri nası...
Ceza Avukatı Danışmanlık
Ceza Avukatı Danışmanlık Ceza Avukatı Danışmanlık yaptığı süreçlerde; ceza hukuku...
İş Hukuku Davaları
İş Hukuku Davaları İş Hukuku Davaları araması yapıyorsanız hukuki bir desteğe ihtiya...
Kredi Kartı Aidat İadesi Nasıl Geri Alınır
Kredi Kartı Aidat İadesi Nasıl Geri Alınır? Birçok kişin bankaların haksız yere kendi...
Trafik Kazasında Ehliyetsiz Olmanın Hukuki Sonuçları
Trafik Kazasında Ehliyetsiz Olmanın Hukuki Sonuçları Trafik Kazasında Ehliyetsiz Olmanın...
Covid-19 Salgını Kira Sözleşmelerine Etkisi
Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Kira Sözleşmelerine Ekisi Koranavirüs (Covid-19) küre...
Ankara Ceza Davaları Avukatı
Ankara Ceza Davaları Avukatı Ankara Ceza Davaları Avukatı sizlerin haklarını hukuk çer...